REGULAMIN

Sklep internetowy Instalhurt.com.pl prowadzony jest przez firmę Instalhurt z siedzibą w Częstochowie ul. Barbary 86 a, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 85884 wydanej przez Urząd Miasta Częstochowa. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 5731397606, Regon: 241009566.

Pełny adres:

Instalhurt- Garus Lidia

ul. Św Barbary 86a

42-200 Częstochowa

instalhurt@gmail.com

Regulamin zakupów:

Dokonują zakupów w naszym sklepie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, i w związku z tym informujemy że

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest :

  INSTALHURT Lidia Garus z siedzibą przy ulicy Św.Barbary 86A w Częstochowie ( kod pocztowy 42-226 )

 2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy oraz wystawienie faktury sprzedaży.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo sprzeciwu , zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych , jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do wykonania usługi, realizacji umowy i wystawienia faktury sprzedaży.

  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie usługi, realizacja umowy i wystawienie faktury sprzedaży.

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom i osobom trzecim ( z wyjątkiem biura rachunkowego na podstawie umowy powierzenia ) Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

1) Sklep internetowy instalhurt.com.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez strony http://www.instalhurt.com.pl , a także osobiście w godzinach pracy placówki handlowej. Stroną umowy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub firmy.

2) Klienci mają możliwość korzystania z Instalhurt.com.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego aktywności na stronie Instalhurt.com.pl Świadczenie usług w ramach Instalhurt.com.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Instalhurt.com.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie( jeśli wypowiedzenie zostało złożene w trakcie realizacji zamówienia wypowiedzenie będzie miało skutek z chwilą zrealizowania zamówienia.

2)
Wszystkie produkty oferowane w sklepie Instalhurt.com.pl są fabrycznie nowe, nie posiadają wad fizycznych i prawnych, a ceny podane przy każdym z produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT)

3)
Na wszystkie zamówione w sklepie Instalhurt.com.pl produkty wystawiane są dowody sprzedaży określone przez zamawiającego (paragon, faktura). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

4)
Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firm kurierskich, lub naszym transportem. Koszty dostawy pokrywa odbiorca. Istnieje również możliwość odbioru osobistego z naszej placówki po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu przez strony. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie Instalhurt.com.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

5) W celu dokonania rejestracji Konta w Instalhurt.com.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość informująca o sposobie potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Instalhurt.com.pl której przedmiotem są usługi świadczone przez Instalhurt.com.pl , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie

6) Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Instalhurt.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.


7)
Formy płatności akceptowane przez sklep instalhurt.com.pl : - wpłata na konto - na podstawie przesłanej faktury pro forma. Zamówienie jest wtedy realizowane po zaksięgowaniu środków na koncie. – za pobraniem – w chwili dostarczenia towaru pod wskazany przez zamawiającego adres, wiąże się to z dodatkową opłatą. – gotówką w placówce handlowej. instalhurt.com.pl zastrzega sobie prawo do realizcji zamówienia po wpłaceniu przez zamawiającego zaliczki w przypadku niektórych produktów.

8)
Produkty oferowane przez sklep internetowy instalhurt.com.pl mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji wraz z punktami serwisowymi znajdują się na druku wystawionym przez gwaranta i są dostarczane wraz z produktem. Wykazy punktów serwisowych znajdują się również na stronie internetowej producenta, importera. W przypadkach, gdy producent nie dostarcza druku gwarancji, dokumentem zastępczym jest dokument sprzedaży wystawiony przez sklep internetowy. Produkty zakupione na fakturę VAT na firmę posiadają ograniczenia gwarancyjne.

W przypadku reklamowaniu towaru z tutyłu gwarancji w Instalhurt.com.pl należy zastosować się do poniższej procedury:

a) Najpierw poinformowac Instalhurt.com.pl o takim zamiarze poprzez wysłanie wiadomośći email na adres instalhurt@gmail.com bądź pisemnie na adres znajdujący się na górze strony.

Wiadomość powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
 • przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania kupującego
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację

b) dostarczyć reklamowany produkt do siedziby firmy.

c) jeśli Instalhurt.com.pl dołączył kartę gwarancyjną do zakupionego przedmiotu należy dostarczyć taką poprawnie wypełnioną kartę wraz z reklamowanym produktem

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Niezależnie od wystawionej gwarancji na produkt, kupujący ma zawsze możliwość reklamowania produktu z tytułu rękojmi .

9) Instalhurt.com.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym . Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć wysyłając zlecenie reklamacyjne w formie elektronicznej, na adres email instalhurt@gmail.com lub w formie pisemnej na adres podany w górnej części Regulaminu, Wzór zlecenia znajduje się poniżej.

10) Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Instalhurt.com.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Instalhurt.com.pl albo Instalhurt.com.pl nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

11) Instalhurt.com.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Instalhurt.com.pl . nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał reklamację.


12) Konsument ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, do jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwrotowi nie podlegają produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Aby dokonać zwrotu należy poinformowac Instalhurt.com.pl o takim zamiarze( wysyłając formularz odstąpienia od umowy na adres email instalhurt@gmail.com bądź pisemnie na adres firmy znajdujący się na górze) Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”


13)
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu instalhurt.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

14) Zespół sklepu instalhurt.com.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

15)
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie instalhurt.com.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawartew regulaminie.


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Instalhurt
ul. Św Barbary 86a
42-200 Częstochowa

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer zamówienia............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

Wzór zlecenia reklamacyjnego

..................., dn............. 20.... r.

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

email: ...................................................

tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

Nr faktury/paragonu......................................................

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad

………………………………………………………………......................................................................

………………………….…………………………………………………………………………………….............................

......………………………………...........................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone .........................................

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

Nr..rachunku..........................................................................................................

………………………………….......

(czytelny podpis reklamującego)

Twoje konto

Twój koszyk

Produktów w koszyku: 0 sztuk

Suma zakupów: 0,00 zł

Do koszyka

Sklep internetowy Shoper.pl